Boeken

Goede bedoelingen

Goe­de be­doe­lin­gen, de on­voor­zie­ne ge­vol­gen van in­ter­na­ti­ona­le nood­hulp is het ge­re­con­stru­eer­de le­vens­ver­haal van tien oor­logs­kin­de­ren die eind ja­ren zes­tig van­uit Bia­fra naar Ne­der­land zijn ge­haald.

Ze wa­ren de mas­cot­tes van een gru­we­lij­ke oor­log. De kin­de­ren van Bia­fra. Voor het eerst gin­gen beel­den van uit­ge­mer­gel­de kin­de­ren op te­le­vi­sie de hele we­reld over. In 1968, tij­dens de eer­ste gro­te Ne­der­land­se hulp­ac­tie voor hon­ge­rend Afri­ka, kwa­men tien van hen aan op Schip­hol, om hier me­di­sche be­han­de­ling te krij­gen. Ie­der­een was het er­over eens: dit mo­gen we niet la­ten ge­beu­ren! Red je een kind, dan red je de we­reld.

Van deze ac­tie res­ten nu, vijf­tig jaar la­ter, een paar fo­to’s in een ar­chief. Voor jour­na­lis­te Ma­rie Loui­se Schip­per het be­gin van een lan­ge speur­tocht. Wie wa­ren deze kin­de­ren? Wat is er van hen ge­wor­den? Twee van hen ble­ven in Ne­der­land. Zij groei­den apart van el­kaar op, bij Hol­land­se fa­mi­lies. De ac­tie Lucht­brug Bia­fra be­te­ken­de een in­grij­pen­de wen­ding in hun le­ven. Hoe kij­ken zij te­rug op dit ini­ti­a­tief vol goe­de be­doe­lin­gen?

Wat er met de an­de­re acht was ge­beurd, liet zich min­der ge­mak­ke­lijk ont­ra­fe­len. Waar­om mocht de ern­stig zie­ke As­u­quo bij­voor­beeld niet hier blij­ven? Welk lot wacht­te hem en de an­de­ren na te­rug­keer? Hoe goed wa­ren de in­ten­ties van de hulp­ver­le­ners ei­gen­lijk? Het ant­woord op die vra­gen blijkt even ver­ras­send als ont­hut­send.

Goe­de be­doe­lin­gen is niet al­leen een aan­grij­pen­de re­con­struc­tie van de eer­ste gro­te Ne­der­land­se hulp­ver­le­nings­ac­tie, het biedt ons ook in­zicht in de keer­zij­de van de po­li­tiek van goe­de be­doe­lin­gen.

 

De dikke Diëtist

In het boek De dikke diëtist zoekt Marie Louise Schipper naar de oorzaken van het overgewichtprobleem om, als de avond valt, het monster in de keuken met een mes te lijf te gaan. Dan duiken er vergeten groenten op in bijzondere gerechten. De dikke diëtist bevat tachtig recepten en zes beschouwingen over eten en aankomen. Schipper neemt nieuwe diëten en wetenschappelijke ontwikkelingen onder de loep en volg de opmars van de geruisloze veroorzaker van de obesitasepidemie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulpengoud

Het boek Tulpengoud verhaalt over drie Noord-Hollandse families die tulpen kweken en veredelen. Het leven van deze gezinnen raakt in een stroomversnelling wanneer de prijzen van nieuwe tulpensoorten plotseling enorm stijgen.

Alle boeken zijn te koop in de boekhandel of te bestellen via nl12books

Geen reactie's

Geef een reactie